Υπηρεσίες

> Διαχειριστικά Συστήματα

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 (HACCP), ISO 14065, ISO 17020, ISO 17025, IFS, BRC, FSSC 22000, ΕΛΟΤ 1435, ΕΛΟΤ 1429, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 27000, ISO 50001, ISM Code, TMSA

> Πιστοποίηση προϊόντων

Σύνταξη τεχνικών φακέλων πιστοποίησης προϊόντων (CE Mark, Wheel Mark, κ.λπ.)

> Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες νομοθετικού και κανονιστικού τομέα
  • Σύνταξη φακέλων για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς
  • Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ)
  • Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ)
  • Τεχνικοί Ασφαλείας
  • Συντήρηση διαχειριστικών συστημάτων
  • Τεχνικές μελέτες και σχεδιασμός
  • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
  • Ανάλυση επικινδυνότητας προϊόντων και υπηρεσιών
  • Έρευνα και Ανάπτυξη

> Εσωτερικές Επιθεωρήσεις διαχειριστικών συστημάτων και ελέγχου παραγωγής

> Εκπαίδευση στην εφαρμογή συστημάτων